Reklamačný poriadok
Používaním našich webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie. Viac informácií

Reklamačný poriadok – poučenie pre spotrebiteľa

Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 89/2012 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 2. Poučenie pre spotrebiteľa – reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho – spoločnosti BAKERO export-import s.r.o. so sídlom Lažánky 146, Veverská Bítýška, IČO: 27672719, DIČ: CZ27672719, zapísanej na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 50854 (ďalej len „predávajúci“) – a opisuje postup, ako pristupovať k reklamácii tovaru kúpeného od predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami pred uzavretím zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
 4. Uzavretím zmluvy kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú reklamačným poriadkom dotknuté.

Záručné podmienky

 1. Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred kúpou výrobku vezme do úvahy účel použitia, vyhotovenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Iba tovar dobre zvolený z funkčného, sortimentového a veľkostného hľadiska je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 2. Po celý čas používania kúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, napríklad nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku na nevhodný účel. Nevhodne zvolený typ, nesprávna veľkosť, šírka či tvar nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu koberca alebo bytových doplnkov. Každý koberec na začiatku používania môže púšťať vlas asi 3 – 4 mesiace, než sa vlas koberca ustáli. Tento jav nie je dôvodom na reklamáciu. Nedostatok, ktorý vznikol neodbornou manipuláciou alebo neodborným uvedením do prevádzky, tiež nemôže byť dôvodom na reklamáciu.
 3. Ďalšou nutnou podmienkou na zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné uvedomiť si, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje alebo ničí jeho plnú funkčnosť a životnosť. Riaďte sa priloženými letáčikmi a etiketami, kde je rozpísané zloženie, údržba, použitie, manipulácia, eventuálne iné pokyny na správne použitie veci. Na impregnáciu používajte vhodné impregnačné prostriedky.

Základné podmienky reklamácie

 1. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare v záručnej lehote chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať.
 2. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby, chyby materiálu alebo nekompletnosť, nie na bežné opotrebenie. Za chybu nemožno považovať zmenu stavu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo zásahu, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby.
 3. Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu chyby, hneď ako ich zistí, najneskôr však do 2 rokov od prevzatia tovaru.
 4. Kupujúci je oprávnený požadovať v prípade odstrániteľnej chyby nárok na odstránenie chyby, doplnenie toho, čo chýba, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
 5. V prípade neodstrániteľnej chyby môže kupujúci odstúpiť od zmluvy či sa domáhať primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru.
 6. Ďalej nie je možné uplatňovať nároky z chyby tovaru, o ktorej vedel pred kúpou alebo ak bola z dôvodu existencie chyby poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chybu, ktorá vyplýva z povahy veci. Pokiaľ ide o chybu, ktorú možno odstrániť, nemá kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy či nárok na výmenu tovaru.
 7. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky neškodný. Spoločnosť BAKERO export-import s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať na reklamačné konanie tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
 8. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, keď začína plynúť lehota, deň nasledujúci po prevzatí tovaru. V prípadoch pozáručných opráv je lehota stanovená po dohode s vedúcim pracovníkom alebo s poverenou osobou, ktorá prijíma vec do opravy. V prípade, že ide o reklamáciu nad rámec zákonom stanovených 24 mesiacov, je stanovená lehota na vybavenie reklamácie predĺžená na 60 dní. V prípade nevyzdvihnutia reklamácie do 30 dní od vypršania reklamačnej lehoty bude účtované skladné vo výške 50,- Kč za deň.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie 

 1. Reklamáciu kúpeného tovaru v e-shope možno uplatniť v predajni BAKERO export-import s.r.o. alebo zaslať poštou na adresu: BAKERO export-import s.r.o., Toužimská 889, blok D2, Business Park, Praha 9 199 00. K tovaru odporúčame priložiť listiny, ktoré dostal kupujúci s tovarom, teda napríklad faktúru, záručný list atď. Ďalej priložte podrobný opis chyby výrobku, ktorý reklamujete, a požadovaný nárok vyplývajúci z chyby.
 2. Spoločnosť BAKERO export-import s.r.o. sa zaväzuje informovať zákazníka o príjme reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od prijatia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácie 

 1. Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej lehote. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, hneď ako sa chyba objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Lehota od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do času, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta. Spoločnosť BAKERO export-import s.r.o. sa zaväzuje informovať zákazníka o príjme reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od prijatia reklamácie. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, záručná lehota začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti sa nová záručná lehota vzťahuje na vymenenú súčasť.
 3. Záručnú lehotu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. časom, keď pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosť v intenzite jeho používaní vydržať.

Záverečné ustanovenia 

 1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
  • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľov, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľov právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu vyplývajúce zo zmluvy o dodávke tovaru (ďalej len „spotrebiteľský spor“). V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci – spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:
   • Česká obchodní inspekce
    Ústřední inspektorát - oddělení ADR
    Štěpánská 15
    120 00 Praha 2
    E-mail: adr@coi.cz
    Web: adr.coi.cz
 2. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1. 5. 2020 a je k dispozícii v sídle predávajúceho a na https://www.bakero.cz/cs/complaints-procedure/. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Zľava 10%
na všetky koberce!
 
Doprava zadarmo